Smittevern på byggeplass

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
SIBE tar smittevern på byggeplass på alvor. Byggenæringens Landsforening har nå kommet med anbefalinger for bransjen som alle bør gjøre seg kjent med. Vi gjengir disse her.
Smittevern på byggeplass

Disse anvisningene kommer fra BNL. Du kan lese PDF-versjon ved å følge denne linken.

Dette er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte.

Smittespredning i luft og på flater:
En forskergruppe har i regi av Det nasjonale helseinstituttet i USA undersøkt hvor lenge viruset overlever i lufta, på rustfritt stål, plast og papp:

 • Levedyktig virus kan finnes i lufta i opp mot tre timer.
 • Korona-virus holde seg i lufta i rundt en time, under noen omstendigheter
 • På papp kan viruset holde seg i live i opp mot 24 timer
 • På plast og rustfritt stål kan viruset smitte i opptil tre døgn

Samarbeid om tilrettelegging

Nå må arbeidet med smittevern gjennomføres på linje med annet kritisk sikkerhetsarbeid på byggeplassen. Samarbeid mellom tillitsvalgte og prosjektledelse er nå avgjørende for tilrettelegging for fortsatt arbeid og drift på byggeplasser. Det bør opprettes en korona-ansvarlig på hver byggeplass som får i oppgave å påse at reglene fra Folkehelseinstituttet og interne regler etterleves.

Brakke som kontor

Fysiske møter:

 • Fysiske møter skal unngås ved bruk av telefonmøte eller digitale konferanseløsninger.
 • Når møter ikke kan gjennomføres digitalt, kan fysiske møter brukes forutsatt at antall møtedeltakere ikke overskrider fem personer, og at pålagt minsteavstand på 2m kan opprettholdes under hele møtet.
 • Ved gjennomføring av fysisk møte skal én møtedeltaker ha ansvar for at 2m avstand mellom møtedeltakere opprettholdes.
 • Vurder om møter kan gjennomføres ved kopling av møtedeltakere i mindre møtegrupper som kommuniserer digitalt.

Kontordrift:

 • Personell som ikke absolutt må være på byggeplass for å utføre sine oppgaver skal arbeide via hjemmekontor. Personer som oppholder seg på byggeplass uten at dette er tvingende nødvendig, skal bortvises og avviket skal rapporteres til hovedbedrift.
 • Fordel kontorplasser slik at «tette arbeidssituasjoner» ikke oppstår. Utnytt også møterom til kontor, og vurder om det må anskaffes flere brakker.

Brakke med skifte- og hvilerom

 • Begrens hvor mange som kan bruke skifterommet samtidig. Informer om regler for dette. Tilrettelegg skifteperiodene slik at personell kan bruke skifte- og hvilerom på omgang for å redusere nærhet under skifte og vask.
Brakke
Foto: Byggenæringens landsforening
 • Felles matordning/kantine avvikles og den enkelte oppfordres til å ta med egen matpakke. Felles drikke som vann, kaffe og te kan være tilgjengelig. Bruk engangskopper.
 • Sørg for papirdispensere slik at papir er tilgjengelig for å unngå hudkontakt ved bruk av kanner/mugger. Utplasser oppslag om forebygging av slik hudkontakt.
 • Spisebord skal vaskes med varmt vann og såpe når spisepausen er over. Hvis spisebord brukes på omgang, skal bordet vaskes på samme måte mellom hver bordsetning.
 • Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overhold pålegg om avstand til annen person lik 2m.
 • Felles kjøleskap må desinfiseres 2 ganger daglig, eller alternativt avvikles.
 • Etabler regler om rengjøring ved håndvask/rens for alle som beveger seg utenfra og inn. Sørg for god håndhygiene ved at håndsåpe og tørkepapir er tilgjengelig og blir etterfylt ved alle vasker.
 • Alt arbeid på byggeplassen skal utføres med hansker. Hansker skal tas av og «parkeres» når personell går inn i brakken. Lag løsninger for «parkering av arbeidshansker» slik at disse ikke kommer i kontakt med hverandre.
 • Brakker rengjøres minst en gang om dagen med desinfiserende renhold.
 • Forsterk renhold av skifterom med desinfiserende renhold av smittbare berøringsflater minst 2 ganger daglig. Dette omfatter flater som rekkverk, dørhåndtak, brytere, vasker, dispensere mm.
 • Informer om Folkehelseinstituttets anvisninger om smittevern.

Brakke som boligkvarter

De følgende anvisningene er gitt for å redusere faren for smitte blant beboere som bor tett på hverandre i brakkerigg.

 • Ikke besøk hybel til andre beboere.
 • Utfør håndvask hver gang du kommer inn i egen hybel.
 • Fordel bruk av hybler slik at det blir størst mulig avstand mellom hybler som er i bruk.
 • Vurder om arbeidsstokken kan reduseres slik at pendlerturnus gir mer ledig plass i boligkvarteret.
 • Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overhold pålegg om minsteavstand lik 2m, Angi ved oppslag hvor mange som maksimalt kan oppholde seg i fellesrom med utgangspunkt i pålagt minsteavstand lik 2m.

Karantene

Hvis en beboer får påvist smitte eller har vært i kontakt med smittede, slik at det er behov for karantene, skal vedkommende umiddelbart reise hjem for gjennomføring av karanteneoppholdet. Hjemreisen kan skje ved bruk av egen bil, eller annen transport uten kontakt med omverden etter avtale med arbeidsgiver. Reisen kan ikke skje ved bruk av kollektiv transport.

Før avreise skal vedkommende oppfordres til å kontakte lege (pr telefon eller digitalt) for å få sin situasjon vurdert og for klargjøring for sykemelding.

Brakkerigg er ikke egnet for karantene. Hvis karantene uansett må gjennomføres i boligkvarteret, må deler av brakkeriggen som utgjør karanteneområdet avsperres fysisk og merkes som karanteneområde. Det må tilrettelegges en forsyningstjeneste på en måte som sikrer at det ikke er direkte fysisk kontakt mellom den som er i karantene og omverdenen.

Drift av byggeplass

 • Forbered for alternativt arbeid i produksjonen hvis leveranser svikter eller personell uteblir.
 • Skaff oversikt over status for kritiske materialer og tjenester. Vurder om kritiske leveranser kan fremskyndes.
 • Vurder om det oppstår ny risiko som vil kreve sikringstiltak hvis deler av byggeplassen må stenges.
 • Gjennomfør daglige møter i mindre grupper.
 • Vurder og iverksett om mulig sonedeling av byggeplass, slik at ulike grupper isoleres bestmulig fra hverandre.
 • Sørge for at håndverkere, både egne og UE, kan arbeide med pålagt minste avstand innbyrdes på 2m og ikke under enhver omstendighet nærmere enn minimum én (1) meter.
 • Unngå vernerunde i grupper ved å dele vernerunden på byggeplassen i soner. La hver deltaker kontrollere en sone.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende inn dette skjemaet, takker du ja til å motta nyhetsbrev fra SIBE til din epost, og godkjenner våre vilkår.

Language »