Sykefravær

Fravær
Dersom du blir syk, eller av andre grunner ikke kan møte som avtalt på jobb, må du ringe til din konsulent i SIBE før arbeidsdagen starter. SMS og e-post er ikke godkjent for å informere om fravær. Det er viktig at vi får beskjed så tidlig som mulig dersom fraværet skyldes forhold på jobben og/eller er arbeidsrelatert. Dersom fraværet ikke skyldes sykdom, skal det likevel avklares med SIBE i god tid.

Egenmelding
Du må ha vært ansatt i to måneder før du kan benytte deg av egenmelding. Denne to måneders perioden kalles opptjeningstid. Du er ansatt hos oss fra det øyeblikket du starter ditt første oppdrag. Dersom du har et opphold på mer enn 14 dager mellom dine oppdrag, må du opparbeide ny opptjeningstid før du igjen kan benytte deg av egenmelding.

Du må ha opparbeidet to måneders opptjeningstid for å kunne benytte deg av egenmelding.

Sykefravær skal alltid meldes til SIBE før hver arbeidsdag starter. Ved egen sykdom kan du benytte inntil 4 egenmeldinger pr. rullerende 12 måneders periode. Egen- melding kan brukes for inntil 3 hele kalenderdager (dette inkludert lørdag, søndag og evt. arbeidsfrie dager). Hvis du har nytt sykefravær innen 16 dager, medregnes tidligere fraværsdager.

Dersom du fortsatt er arbeidsufør etter egenmeldings- perioden, må vi ha sykemelding fra lege som gjelder fra og med første arbeidsdag etter egenmeldingsperiodens utløp. Dette er viktig for at du ikke skal tape retten til sykepenger, også for egenmeldingsdagene. Egenmelding kan kun brukes ved sykdom.

For hver egenmelding du benytter, må det fylles ut et egenmeldings- skjema som skal sendes til SIBE. Har du ikke mottatt egenmeldingsskjema kan du kontakte din konsulent i SIBE. Ved fravær utover 1 dag må du ringe til oss daglig hvis du fortsatt ikke kan møte på arbeid. Du mister retten til sykepenger dersom du ikke gir beskjed til SIBE om ditt fravær. Gi derfor alltid beskjed til oss ved fravær – for ditt eget og SIBEs beste!

Sykmelding
Du må ha vært ansatt i fire uker før sykemelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse fire ukene kalles opptjeningstid. Du er ansatt hos oss fra det øyeblikket du starter ditt første oppdrag. Hvis du har hatt et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, som ikke er avtalt ferie, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan benytte deg av sykmelding. Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag.

Dersom du er sykmeldt og sykemeldingsperioden forlenges, må du gi beskjed til SIBE om dette.

Sykmeldingen skal leveres til SIBE så tidlig som mulig etter utstedelse, og senest innen 14 dager. Gjør du ikke dette kan retten til sykepenger falle bort.

SIBE utbetaler sykepenger til deg under arbeidsgiverperioden, altså de første 16 kalenderdager. Etter arbeidsgiverperioden er det NAV som utbetaler syke- pengene til deg, dersom du tilfredsstiller alle krav. Sykemelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig av hvor lenge du har arbeidet i SIBE.

SIBE vil følge deg opp gjennom hele sykemeldings- perioden. Sammen skal vi se på muligheter og tiltak for at du skal kunne komme tilbake til arbeid.

Ta kontakt

Generelle henvendelser
Hanne Mycklebye

Bemanningskonsulent
+47 918 73 259
hanne@sibe.no

Julie Fogge

Personalkonsulent
+47 926 96 924
julie@sibe.no

Wenche Hagalia

Daglig leder | Kundeansvarlig | Partner
+47 483 28 432
wenche@sibe.no

Language »